Știri

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului ID-IFR al FJSC

 
 
Picture of Oscar Stănciulescu
Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului ID-IFR al FJSC
by Oscar Stănciulescu - Thursday, 19 February 2015, 12:33 PM
 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A DEPARTAMENTULUI ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ ÎN UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI – FACULTATEA DE JURNALISM ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

 

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. În ședința Senatului Universității din București din 27.04.2011 s-a validat transformarea Centrului ID al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării în Departament ID-IFR. Prezentul document reglementează organizarea şi funcționarea Departamentului Învăţământ la Distanţă (ID) şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) din cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC), Universitatea din Bucureşti (UB).

Art. 2. Funcţionarea Departamentului ID-IFR (Departamentului Învăţământ la distanţă şi Învăţământ cu frecvenţă redusă) în Universitatea din Bucureşti se desfăşoară conform cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament.

Art. 3.   Învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă sunt forme moderne de învăţământ, la nivel universitar. Sunt vizate ca obiective generale - ridicarea nivelului profesional şi intelectual al forţei de muncă actuale şi al celei potenţiale, recalificarea forţei de muncă, sporirea ratei de participare la muncă a unor grupuri sociale defavorizate, reconversia profesională la nivel universitar şi postuniversitar, învăţarea permanentă (life-long learning), în domeniul științe ale comunicării.

Art. 4.  FJSC poate oferi  prin sistemul de învăţământ universitar ID-IFR următoarele tipuri şi niveluri de pregătire profesională:

  1. specializări universitare finalizate prin examen de licenţă / diplomă (ciclul 1 Bologna);
  2. studii de masterat finalizate prin diplomă de master (ciclul II Bologna);
  3. formare profesională finalizată prin certificate de absolvire sau atestate.

CAPITOLUL II CADRUL ORGANIZATORIC

Art. 5. Iniţierea, implementarea, funcţionarea, managementul şi monitorizarea programelor de studii ID-IFR sunt coordonate de Departamentul ID-IFR și Consiliul FJSC, la nivelul Facultății, și de Rectorat, la nivelul Universității din București.

Art. 6. În şedinţa din 25 octombrie 2010, Consiliul FJSC – UB a aprobat ieşirea programelor ID ale FJSC de sub coordonarea CREDIS, iar Senatul UB a validat această decizie. Departamentul ID-IFR al FJSC a apărut în urma deciziei Senatului UB de transformare a Centrului ID al FJSC din cadrul CREDIS în Departament ID-IFR al FJSC-UB în ședința din data de 27 aprilie  2011.

Art. 7. Departamentul ID-IFR al FJSC-UB este condus de un director ID-IFR ales de Consiliul FJSC – UB o dată la 4 ani pe baza unui plan de management și a CV-ului din care să rezulte experiența de management. Activităţile ID-IFR sunt coordonate de directorul departamentului ID-IFR- FJSC și decanul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării.

Art. 8. Pentru creşterea calităţii materialelor suport de învăţare distribuite studenţilor, Departamentul ID-IFR poate colabora cu edituri cu prestigiu recunoscut în domeniu.

Art. 10. În Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării funcţionează specializările Jurnalism, Comunicare și Relații Publice și Publicitate prin Învăţământ la distanţă şi masterele Comunicare Corporativă și Jurnalism tematic prin învăţământ cu frecvenţă redusă (ciclurile I şi II).

Art. 11. În vederea unei bune organizări şi coordonări a procesului de învăţământ, ID-IFR FJSC-UB dispune de spaţiu propriu – Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6, București, precum şi de laboratoare informatice, o sală cu tablă multimedia şi alte săli cu dotări multimedia, mijloace moderne de comunicare şi multiplicare, mobilier, dotate sau procurate din venituri proprii (taxe, grant-uri, proiecte naţionale şi internaţionale).

Art. 12. Stabilirea specializărilor, a cifrelor de şcolarizare şi a taxelor de studiu la formele ID, IFR se face de către Senatul Universităţii la propunerea Directorului ID prin votul Consiliului Facultăţii de Jurnalism și Științele Comunicării, în limita cifrelor de şcolarizare aprobate de ARACIS.

Art. 13. Admiterea la ID-IFR la FJSC-UB se face pe baza criteriilor şi în condiţiile stabilite de către Consiliul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, aprobate de către Senatul Universităţii din București.

Art. 15. Candidaţii declaraţi admişi la ID-IFR FJSC-UB sunt înmatriculaţi ca studenţi ai Universităţii din Bucureşti.

Art. 16. Diplomele şi certificatele de studii conferite prin învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă conferă posesorilor toate drepturile prevăzute de Legislația în vigoare.

CAPITOLUL III ACTIVIŢĂŢI DIDACTICE

Art. 17. Curricula universitară, programele analitice şi nivelul ştiinţific al cursurilor şi seminariilor / lucrărilor practice de la ID-IFR FJSC-UB sunt identice cu cele de la învăţământul de zi.

Art. 18. Pregătirea studenţilor de la ID-IFR se realizează prin activităţi specifice acestor forme de învăţământ: Perioade de Studiu Individual, alternate cu întâlniri și Activități Tutoriale. Activitățile Asistate iau forma Activităților tutoriale la ID-IFR - FJSC. Evaluarea se face prin elaborare de referate, teste tip grilă pe unităţi de studiu, examene, colocvii, verificări. Studenţii sunt sprijiniţi prin lecţii de sinteză oferite pe platforma online şi prin consultaţii online sau la sediul ID-IFR.

Art. 19. Suporturile necesare pregătirii studenţilor se asigură de cadrele didactice prin: materiale tipărite elaborate în Metodologia ID (manuale, cursuri scrise, culegeri tematice), CD-uri, pachete de învăţare și materiale în format electronic postate pe platforma e-learning.

Art. 20. În cadrul formelor ID/IFR se aplică sistemul de credite transferabile, adoptat de Consiliul profesoral ale FJSC-UB pentru fiecare specializare, aceleaşi ca în învăţământul de zi.

Art. 21. Evaluarea pregătirii pentru toate disciplinele se face prin examen la sfârşitul fiecărui semestru sau modul, conform planificării întocmite de cadrele didactice ID-IFR şi transmise studenţilor la începutul fiecărui an universitar prin Calendarele disciplinei. Nota finală la fiecare disciplină se compune din nota obţinută la examen / colocviu şi din notele atribuite la temele de control din timpul semestrului, cu ponderea stabilită prin Fişa disciplinei / Programa analitică.

CAPITOLUL IV DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR

Art. 22. Studenţii înscrişi în anul I la ID/IFR încheie un contract cadru de studii cu FJSC - Universitatea din Bucureşti, în care sunt stipulate drepturile şi îndatoririle fiecărei părţi, numit contract de şcolarizare. La începutul fiecărui an universitar, părţile semnează Contractul anual de studii care precizează taxa anuală, condiţii de plată, prevederi specifice.

Art. 23. Universitatea din Bucureşti are obligaţia să asigure în contul taxei de şcolarizare:

A.           activitatea didactică şi de comunicare specifică sistemului ID-IFR prin:

a.            materiale de studiu şi de suport;

b.            activităţi tutoriale şi de asistenţă pedagogică;

c.            comunicare (telefon, E-mail, portal, platformă e-learning, etc.) şi consiliere permanentă;

d.            activităţi de evaluare continuă;

e.            examene (conform Regulamentelor UB și ale FJSC);

B.           eliberarea de adeverinţe, atestate, certificate, diplome, conform Regulamentelor UB și ale FJSC

Art. 24. Studentul are următoarele drepturi:

1.            să folosească în scop didactic, pentru instruirea proprie materialele de curs şi de suport furnizate de Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării – Universitatea din București;

2.            să folosească baza materială a Universităţii - FJSC, în conformitate cu programările stabilite;

3.            să susţină probele de evaluare (verificare) şi examinările semestriale la datele şi la termenele stabilite;

4.            să obţină la cerere adeverinţă pentru fiecare an de studiu promovat, conform Regulamentului Universităţii;

5.            să obţină diploma de finalizare a studiilor după promovarea tuturor activităţilor prevăzute prin planul de învăţământ şi promovarea examenului de finalizare a studiilor;

6.            studenţii la formele ID/IFR. pot beneficia în limita locurilor disponibile de cazare în cămine şi de masă la cantină, contra cost.

Art. 25. Obligaţiile studentului:

1.            să îndeplinească obligaţiile şcolare conform Regulamentului de activitate profesională a studenţilor şi de aplicare a sistemului de credite transferabile, din Universitatea din Bucureşti.

2.            să participe obligatoriu la activităţile tutoriale (sau la activităţile asistate) prevăzute în planul de învăţământ;

3.            să utilizeze şi să păstreze cu grijă baza materială a FJSC-UB şi a sălilor de curs, aparatură, calculatoare, laboratoare informatice, bibliotecă, precum şi materialele de curs şi de suport ce le sunt puse la dispoziţie;

4.            să respecte dreptul de proprietate intelectuală al autorilor materialelor de studiu. Materialele de studiu indiferent de format (tipărit, CD, on-line, etc.) nu pot fi comercializate de către studenţi sau distribuite, în orice formă, unor terțe persoane

5.            să achite taxele de şcolarizare prevăzute în contractul anual de studii, la termenele menţionate în contract.

6.            să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de colegi, precum şi faţă de cadrele didactice şi personalul administrativ;

7.            să despăgubească Universitatea din Bucureşti pentru eventualele daune produse, inclusiv pentru deteriorarea materialele didactice împrumutate, în cuantumul stabilit de către Senatul universităţii şi respectiv Regulamentul bibliotecii;

8.            să completeze Contractul anual de studii până la termenul stabilit; în caz contrar studentul nu va fi înscris în anul de studii corespunzător;

9.            să participe obligatoriu la întâlnirile cu prezenţă şi să îndeplinească toate sarcinile care îi revin potrivit Planului de învăţământ şi Fișelor disciplinelor/Programelor analitice ale disciplinelor şi să-şi susţină examenele la termenele prevăzute;

10.          să se informeze la avizierul Departamentului ID-IFR şi prin platforma online şi să comunice secretariatului orice schimbare intervenită în datele personale (adresă, telefon, email) pentru a facilita comunicarea.

CAPITOLUL V

FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR DEPARTAMENTULUI ID-IFR AL FJSC-UB

Art. 26. Învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă se organizează pe baze contractuale (contract de şcolarizare şi contract anual de studiu) şi se finanţează prin taxe de studii, donaţii, sponsorizări şi cofinanţarea din partea unor beneficiari.

Art. 27. Taxa anuală de studii este propusă de către Consiliul FJSC şi este aprobată de Senatul Universităţii, fiind adusă la cunoştinţă studenţilor prin contractul anual de studii. În conformitate cu contractul încheiat, studenţii pot achita taxele de studiu în rate, la termenele prevăzute în contract. În situaţia achitării integrale a taxei anuale de studiu, la un termen prestabilit, se poate acorda o reducere, dacă acesta este aprobat de Senatul Universităţii. De asemenea, se pot aplica reduceri de taxă în condițiile stabilite de Consiliul FJSC și avizate de către Senatul UB. Taxele de studiu sunt destinate acoperirii cheltuielilor legate de redactarea, editarea şi multiplicarea materialelor didactice, corespondenţa cu studenţii, plata activităţii cadrelor didactice, achiziţionarea de materiale didactice, dotări, plata regiei / costul de funcţionare.

Art. 28. Cuantumul taxelor de studiu se aprobă anual de către Senatul universităţii, la propunerea Consiliul Facultăţii de Jurnalism și Științele Comunicării ca instituție organizatoare a ID-IFR.

Art. 29. Pentru organizarea activităţilor didactice, Universitatea din Bucureşti, ca persoană juridică, prin intermediul Departamentului ID-IFR al FJSC, se poate asocia cu alte instituţii, societăţi comerciale, regii autonome, fundaţii şi asociaţii interesate în formarea profesională, pe baza unui protocol de colaborare, conform legii.

Art. 30. Activităţile didactice desfăşurate la ID-IFR forma de învăţământ la distanţă (elaborarea suporturilor de curs, activităţile didactice şi de îndrumare, consiliere) sunt cuprinse în Statele de funcţiuni ale facultății, în posturi didactice distincte, fiind finanţate din veniturile proprii, în condiţiile legii. Metodologia de întocmire a Statelor de personal didactic este elaborată la nivel de Universitate şi aprobată de Senatul UB.

Art. 31. Pentru retribuirea personalului didactic care elaborează suporturile de curs în format ID (recunoscut ARACIS) se va utiliza procentul de 25% din bugetul ID-IFR pentru plata sub forma dreptului de proprietate intelectuală. Plata se face o dată pe semestru după avizarea suportului respectiv de către o comisie formată din 2 (doi) experţi ID (din care unul este Directorul ID-IFR) şi numai după realizarea versiunii finale.

Art. 32. Personalul didactic care desfășoară activităţi la formele ID/IFR la FJSC-UB este propus de titularul disciplinei şi aprobat de Directorul ID/ IFR.

CAPITOLUL VI DISPOZIŢII FINALE

Art. 33. Prezentul regulament a fost adoptat de către Consiliul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării Universităţii din Bucureşti în baza legislaţiei în vigoare şi a Cartei Universităţii din Bucureşti, la data de 14 iulie 2014.

Art. 34 Prezentul regulament are ca punct de pornire Regulamentul de Organizare a Învăţământului la Distanţă și a Învăţământului cu Frecvenţă Redusă în Universitatea din Bucureşti aprobat de Senatul UB la 8 iunie 2011.

Art. 35. Aprobarea sau modificarea prezentului regulament se poate face de către Senatul Universităţii din Bucureşti, la propunerea Consiliului FJSC și a Departamentului ID-IFR al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării.